GDPR a pravidlá registrácie ART MOVES 2021

1. Usporiadateľom a organizátorom tanečnej prehliadky s názvom Art Moves 2021 (ďalej len "Prehliadka)" je OZ Pohyb v Umení, (ďalej len "usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá (ďalej len "Pravidlá"). Zámerom Prehliadky je popularizácia tanečného umenia, poskytnutie priestoru na sebarealizáciu, vzájomné ohodnotenie kvalitatívnych, umeleckých schopností a prezentácia tanečného umenia smerom k laickej a odbornej verejnosti. Miestom konania Prehliadky je webová stránka www.artmoves.sk. Prehliadka trvá od dátumu vyhlásenia registrácie do termínu finálového večera. 

2. Účastníkom Prehliadky sa rozumie každá osoba slovenskej národnosti, ktorá sa riadne zaregistruje, vyplní prihlášku a pošle link k video nahrávke prihlásenej choreografie. Prihlásiť choreografiu môže interpretovať choreograf/kasam/a alebo interpret/ka, no musí byť minimálne 18 a maximálne 25 ročný/ná a tento vek musí byť dovŕšený v kalendárnom roku vypísanej súťaže. Registrácia do Prehliadky prebieha prostredníctvom online na webovej stránke www.artmoves.sk, od vypísania Registrácie až po termín uzávierky Registrácie, a to najneskôr 30 dní pred finálovým večerom Prehliadky, do polnoci stredoeurópskeho času. Registrácia je bezplatná. Len kompletne vyplnená prihláška s odoslaním online video odkazom (youtube, vimeo), na prihlásenú choreografiu (môže to byť aj záznam zo skúšky alebo z predstavenia), sa môže zaregistrovať do Prehliadky. Každý účastník môže byť do Prehliadky zaregistrovaný iba raz v jednom roku vyhlásenia registrácie ako interpret/ka alebo ako choreograf/ka. Každý účastník musí určiť kontaktnú osobu, ktorej údaje zapíše do online registračného formulára. Po úspešnej registrácii bude kontaktnej osobe pre Registráciu odoslaný e-mail o jeho prihlásení. Za správnosť informácii v prihláške zodpovedá zodpovedná osoba uvedená v prihláške. Zvolená dramaturgická rada posúdi iba kompletné žiadosti, ktoré budú odovzdané v rámci uvedenej lehoty spolu s linkom k video nahrávke prihlásenej choreografie. Organizátor Prehliadky je povinný, minimálne do 15 dní pred uvedením diela na javisku oznámiť výsledky výberu pozvaných choreografii na webe a kontaktovať finalistov mailom. 

3. Predmetom Prehliadky je výber najlepšieho tanečného choreograficko - interpretačného výstupu. Účastník (choreograf/ka, interpret/ka), sa môže zúčastniť Prehliadky iba v sólových formách, ktoré budú prezentované, buď ako premiéra alebo repríza uvedená na javisku po prvýkrát v kalendárnom roku, v ktorom sa Prehliadka koná. Prihlásená choreografia by mala byť vytvorené v duchu súčasného tanca a pohybového divadla. Účastník si môže vybrať tému predstavenia a hudbu podľa vlastnej predstavy. Dĺžka jedného prihláseného videa má trvať  7 až maximálne 9 minút. Každý účastník, ktorý sa do Registrácie zapojí, je povinný nahrať video a poslať link (youtube, viemo) k najviac jednému tanečnému výstupu. Prihlásené choreografie ako aj vybrané choreografie, nemajú povinnosť zaplatiť žiadny prihlasovací poplatok. Vstup do Prehliadky je podmienený súhlasom organizátorov. Žiadna z choreografii nesmie povzbudzovať k nenávistným prejavom k menšinám, podporovať nacizmus, diskriminovať iné znevýhodnené skupiny alebo podporovať násilie smerom k rómskej komunite a podobne. Do vyhodnotenia výberu postupujú len tí účastníci, ktorí splnili podmienky Registrácie a neporušili Pravidlá a zároveň do Registrácie poslali riadne vyplnenú prihlášku spolu s linkom k video nahrávke prihlásenej choreografie. Vyhodnotenie výberu je neverejné, no bude realizované prostredníctvom výberu dramaturgickej rady v počte troch osôb. Úspešne prihlásené a vybrané choreografie obdržia pozvanie minimálne 15 dní pred samotnou prehliadkou mladej tvorby ART MOVES 2021. Účastníci Prehliadky musia potvrdiť svoje prijatie na Prehliadku organizátorom mailom. V prípade, že účastníci neakceptujú pozvanie alebo sa do 15 dní po oznámení výberu pozvaní neozvú, stane sa ich pozvanie neplatné. Do Prehliadky postupuje maximálne 10 registrovaných choreografií. Tanečníci týchto choreografii budú na Prehliadku pozvaní prezentovať svoje tanečné vystúpenia za účasti odbornej a laickej verejnosti na javisku. Rozhodnutie výberu dramaturgickej rady je konečné. Účastníci Prehliadky sú povinní byť k dispozícii počas celého finálového dňa. Tak isto sa musia zúčastniť skúšok pred prípravou záverečného predstavenia, rozhovorov spojených s propagáciou Prehliadky, vytvorenia filmového, televízneho a fotografického záznamu bez nároku na honorár. Účastníci prehliadky budú požiadaní o poskytnutie údajov pre potreby vytvorenia zmluvy o dielo. 

4. Účastníci Prehliadky bude poskytnutá finančná odmena za ich uvedenie a interpretáciu choreografii formou zmluvy o dielo. Výhradne účastník Prehliadky zodpovedá za obsahovú stránku všetkých materiálov, najmä zodpovedá za správnosť informácií. Poskytnutím materiálov organizátorovi účastník Prehliadky vyhlasuje, že preberá úplnú zodpovednosť za to, že je oprávnený disponovať s materiálmi (hudba, rekvizia, kostým a pod.) najmä preberá úplnú zodpovednosť za to, že poskytnutie materiálov organizátorovi je plne v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Účastník súťaže vyhlasuje a preberá zodpovednosť za to, že je oprávnený vykonávať autorské, majetkové a obdobné práva k materiálom. 

5. Účastník udeľuje organizátorovi výhradný, časovo neobmedzený súhlas s použitím materiálov alebo ich častí pre marketingové potreby organizátora, a to najmä neobmedzený súhlas na: - Vyhotovenie rozmnoženie materiálov zhotovených počas Prehliadky (video a foto dokumentácia), - Verejné rozširovanie materiálov zhotovených počas Prehliadky (video a foto dokumentácia),- Spracovanie a adaptáciu Súťažných materiálov, - Zaradenie materiálov zhotovených počas Prehliadky (video a foto dokumentácia), do súborného diela, - Verejný prenos materiálov zhotovených počas Prehliadky (video a foto dokumentácia), - Umožňuje zverejnenie materiálov zhotovených počas Prehliadky (video a foto dokumentácia) na webovej stránke organizátorov a udeľuje neobmedzený súhlas s ich archivovaním.Účastník Prehliadky udeľuje súhlas s použitím Súťažných materiálov podľa predchádzajúcej vety bezodplatne, vyhlasuje a preberá úplnú zodpovednosť za to, že poskytnutím materiálov nedôjde k porušeniu zákona č. 618/2003 Z. z. (autorského zákona) ani žiadneho iného všeobecne záväzného právneho predpisu chrániaceho práva tretích osôb pri poskytovanímateriálov, informácií a dokumentov. Účastník je zodpovedný za akékoľvek poškodenie práv oprávnenej osoby, ktoré vzniknú z dôvodu neoprávneného použitia Súťažných materiálov (vrátane Súťažného videa). Účastník vyhlasuje a zodpovedá za to, že všetky osobné údaje, ktoré budú obsiahnuté v akejkoľvek zložke materiálov (vrátane videa) je oprávnený poskytnúť organizátorovi v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Vo vzťahu medzi účastníkom a organizátorom sa má za to, že organizátorovi boli všetky osobné údaje poskytnuté oprávnene a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Organizátor má právo kedykoľvek žiadať od účastníka, aby mu hodnoverne preukázal, že podmienky definované v tomto bode sú splnené. Každý plnoletý účastník dá sám organizátorovi súhlas na spracovanie osobných údajov, pričom zo súhlasu musí nepochybne vyplývať, že účastník je oprávnený osobné údaje poskytnúť tretím osobám, ktorými sú organizátor a usporiadateľ. 

6. Javisko - veľkosť javiska, šírka, dĺžka, budú vždy uverejnené v prihlasovacom formulári súťaže. Javisko bude obsahovať čierny tanečný baletizol; čiernu oponu s krídlami: pozadie bude čierna alebo šedé. Svetlá - predné svetlo, podsvietenie teplá a studená; bočné teplá a studená, 1 špeciálna podľa potreby. Zvuk (hudba) - CD alebo USB. Nahrávka môže byť vo formáte MP3, alebo Waw, s presným názvom skladby a choreografie. Je vhodné priniesť si so sebou i záložnú kópiu CD (nie CD-RW!!!). V prihlásenej choreografii je možné použiť rekvizitu alebo scénografiu, ktorej výstavba a demontáž nezaberie viac ako 1 min. Nie sú povolené ostré predmety, oheň, výbušný materiál a pod. Maximálna technická príprava pred galavečerom nesmie prekročiť viac ako 45 min. na jednu choreografiu. Základné technické parametre, svetla, ozvučenie budú pripravené. Technická skúška je k dispozícii všetkým účastníkom večera a je prípravou javiska, nastavením svetiel a priestorovou skúškou v deň predstavenia.

7. Organizátori neznášajú žiadne náklady spojené s ubytovaním, cestovnými nákladmi účastníkov Prehliadky. Účastník preberá plnú zodpovednosť za prípadné materiálne straty, zdravotný stav a prípadné úrazy spojené s výkonom alebo prípravou prezentovanej choreografie ako aj počas samotnej prezentácii choreografie. Súhlas sa nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi právnym záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákonom. Súhlas sa preukazuje zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom, alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie súhlasu. Dôkaz o súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas daný v písomnej podobe je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný. Účastník vyhlasuje a zodpovedá za to, že je oprávnený poskytnúť organizátorovi Prehliadky materiály na účely podľa týchto podmienok plne v súlade s ustanoveniami § 12 Občianskeho zákonníka a zverejnením materiálov nedôjde k porušeniu ustanovenia § 12 Občianskeho zákonníka. Vo vzťahu medzi účastníkom a organizátorom sa má za to, že organizátorovi boli materiály poskytnuté so súhlasom všetkých osôb resp. ich zákonných zástupcov. Účastník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú tretím osobám v prípade nepravdivosti niektorého z vyhlásení účastníka uvedených v tomto bode podmienok Prehliadky. Účastník poskytuje materiály vrátane videa organizátorovi bezodplatne a účastníkovi nevznikajú voči organizátorovi žiadne práva na peňažné ani iné plnenia, okrem dohodnutej odmeny za prípravu a uvedenie tanečného diela. Účastník nesmie zasielať organizátorovi materiály, ktoré zasahujú neprípustným spôsobom do práv tretích osôb najmä tie, ktoré sú protiprávne, nesúce známky nekalej súťaže, zasahujúce do práva na ochranu osobnosti a súkromia, vulgárne a obscénne, podporujúce konanie kvalifikovateľné ako trestný čin, priestupok alebo akúkoľvek inú formu konania, ktoré je v rozpore s platným právom, alebo dobrými mravmi. Na účely dodržania ustanovení tohto bodu zaslaním materiálov účastník berie na vedomie, že organizátor je oprávnený, nie však povinný, monitorovať obsah materiálov zasielaných účastníkom Prehliadky a vyhradzuje si právo materiály, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, ktoré nesú znaky uvedené v tomto bode kedykoľvek odstrániť a vyradiť z Prehliadky a Registrácie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Prehliadku odvolať a právo kedykoľvek zmeniť podmienky Prehliadky. Odvolanie Prehliadky alebo zmena podmienok Prehliadky bude vykonaná oznámením na internetovej stránke www.artmoves.sk.5. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. odani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom. Organizátor nie je zodpovedný za možnosť pripojenia sa na webovú stránku www.artmoves.sk a ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Usporiadateľ Prehliadky si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Prehliadky podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodného osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Prehliadku.Usporiadateľ si vyhradzuje právo na geografické rozšírenie Prehliadky o iné okolité štáty. Usporiadateľ, ako aj organizátor si taktiež vyhradzujú právo vylúčiť z Prehliadky takého účastníka, ktorý by konal v rozpore s Pravidlami Prehliadky, pokúsil sa získať účasť na Prehliadke podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno usporiadateľa. 

8. Účastník udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov organizátorovi v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s Prehliadkou a propagáciou usporiadateľa a organizátora Prehliadky a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch. Účastníci Prehliadky sa môžu oboznámiť s Pravidlami Registrácie na internetovej stránke usporiadateľa Prehliadky www.artmoves.sk. Účastníci zapojením sa do Registrácie na www.artmoves.sk vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami Registrácie. Ustanovenia týchto Pravidiel Registrácie, priebeh Prehliadky sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka SR. Výber diel, ktoré budú uvedené na Prehliadke sú zverejnené na stránke usporiadateľa Prehliadky www.artmoves.sk.